• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ

«Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի դասավանդողի

Հաստատված է կրթահամալիրի խորհրդի 2007թ. հունվարի 31-ի նիստում,
փոփոխությունները` 2010թ. հունիսի 30-ի նիստում

 
 1. ՀՀ ԿԳ նախարարության «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում (այսուհետ` կրթահամալիր) դասավանդողը կրթահամալիրում ուսումնական ծրագրեր իրականացնող ուսուցիչն է, նախադպրոցական և երկարօրյա խմբերի դաստիարակը, հատուկ մանկավարժը, ուսումնական վարպետը, սոցիալական մանկավարժը, այլ մանկավարժական աշխատանք կատարողը:
 2. Դասավանդողը աշխատանքի է ընդունվում կրթահամալիրի խորհրդի սահմանած կարգով դասավանդողի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթի արդյունքով կամ որպես հրավիրյալ մասնագետ: Դասավանդողի հետ կրթահամալիրի տնօրենը (այսուհետ` Տնօրեն) կնքում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված աշխատանքային պայմանագիր:
 3. Դասավանդողը պիտի ունենա բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն, ունենա համակարգչային ծրագրերով (MS Office Word, Excell, Power Point, Publisher, դասավանդմանն առնչվող այլ ծրագրեր), էլեկտրոնային գրատախտակի ծրագրերով, ինտերնետով աշխատելու հմտություն, ուսումնական, հետազոտական աշխատանքում օգտագործի առնվազն մեկ օտար լեզու:
 4. Դասանդողն իր աշխատանքի մեջ պիտի գործածի Live&Edu հասցեների համակարգը, մասնակցի կրթահամալիրի կայքի պահպանման և զարգացման աշխատանքին, սովորողի ուսումնական աշխատանքը կազմակերպելու համար գործածի կայքը, աշխատանքի հրապարակման և ուսումնական քննարկումների կազմակերպման համար գործածի նաև համացանցը: 
 5. Դասավանդողը պետք է ունենա աշխատանքային սեփական գործիքներ` անհատական համակագիչ, ինտերնետ, ֆոտոխցիկ (անհրաժեշտ թվային այլ միջոցներ):
 6. Դասավանդողը պիտի իմանա կրթահամալիրում իրականացվող բոլոր ուսուցողական ծրագրերը, դրանց ուսումնական պլանները` իրենց պարզաբանումներով: Դասավանդողը պիտի կազմակերպի սովորողների ուսումնական-հայրենագիտական գործունեությունը և (կամ) մասնակցի դրան:
 7. Կրթահամալիրի դասավանդողի հիմնական աշխատատեղը (աշխատավայրը) ուստարվա համար որոշում է Տնօրենը: Դասավանդողի անմիջական ղեկավարը մասնաճյուղի ղեկավարն է: Այլ դասավանդողի բացակայության դեպքում դասավանդողը մասնաճյուղի ղեկավարի որոշմամբ փոխարինում է նրան: Դասավանդողի համար իր հիմնական աշխատատեղում ապահովվում են անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններ, համակարգչից, ինտերնետից ուսումնական միջոցներից, ուսումնական գրականությունից անարգել և անվճար օգտվելու հնարավորություն:
 8. Կրթահամալիրի դասավանդողը մասնակցում է կրթահամալիրի զարգացման ծրագրով մասնաճյուղում իրականացվող ենթածրագրի և պետական աջակցությամբ իրականացվող այլ ծրագրերի իրականացմանը, և պարտավոր է ապահովել հանրակրթական պետական չափորոշիչներով որոշվող ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնի յուրացումը սովորողի կողմից:
 9. Դասավանդողը պարտավոր է սահմանված կարգով մասնակցել իր աշխատանքային պլանի կազմմանը, սահմանված կարգով ներկայացնել իր գործունեության ամսական, տարեկան հաշվետվությունները, սովորողների հետ` իր ղեկավարած ընտրությամբ գործունեության (խորացված ուսուցման) կիսամյակային հաշվետվությունը, ուսումնական-հետազոտական անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքները, ուսումնական-հայրենագիտական ճամփորդության, անցկացրած վերապատրաստման, կրթահամալիրից դուրս մասնագիտական աշխատանքի հաշվետվություն:
 10. Դասավանդողի ուսումնական պարապմունքների տևողությունը, ինչպես նաև դրանց միջև ընդմիջումները (դասամիջոցները) նախատեսվում են կրթահամալիրի կանոնադրությամբ (այսուհետ` Կանոնադրություն), կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոններով (այսուհետ` Կանոններ), դասավանդողի պաշտոնական հրահանգով (այսուհետ` Հրահանգ): Անընդմեջ դասավանդման տևողությունը չի կարող գերազանցել 45 րոպեն:
 11. Դասավանդողի անհատական պլանը (այսուհետ` Պլան)` մասնաճյուղի ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատում է Տնօրենը:
 12. Դասավանդողն ինքն է կազմում իր կողմից դասավանդվող դասընթացի ծրագիրը, կազմում կամ ընտրում ուսումնական նյութերը և համապատասխան ուսուցողական ծրագրի և ուսկենտրոնի ղեկավարներին ծանոթացնելուց հետո կրթահամալիրի մանկավարժության կենտրոն է ներկայացնում դրանք:
 13. Դասավանդման հետ կապված` ուսուցման աշխատանքի մյուս մասը, որը նորմավորված չէ և նախատեսված է Կանոնադրությամբ, Կանոններով, Հրահանգով և Պլանով, կարող է ներառել`
 • կրթական, մեթոդական խորհուրդների, կրթական ծրագրով նախատեսված ծնողական ժողովների, խորհրդատվությունների, առողջարարական, դաստիարակչական և այլ միջոցառումների անցկացման աշխատանքները,
 • այլ ժամանակը, որ ծախսվում է անմիջականորեն սովորողներին, սաներին ուսուցանելու և դաստիարակելու, նրանց անհատական ընդունակությունների, հետաքրքրությունների և հակումների, ինչպես նաև նրանց ընտանեկան և կենցաղային պայմանները ուսումնասիրելու նպատակով նախապատրաստական աշխատանքների համար,
 • դասավանդողների կողմից գրավոր աշխատանքների ստուգում, դասղեկություն, ուսումնական կաբինետների ղեկավարում և այլն:
 1. Դասավանդողը դասացուցակով ազատ ժամերն օգտագործում է իր որակավորման բարձրացման, ինքնուսուցման և այլ պարապմունքների նախապատրաստման համար, որը ներառվում է աշխատաժամանակում:
 2. Դասավանդողի Պլանով որոշված գործունեության արդյունքում դասավանդողը պետք է տիրապետի.
 • իր աշխատանքը ծրագրելու կարողությանը. այդ թվում`
  - ուսումնական գործընթացն արդյունավետ ծրագրելու, առանձին դասընթացների, թեմատիկ միավորների և դասերի պլաններ մշակելու,
  - ինքնուրույն կամ գործընկերների հետ միասին ուսումնական նյութեր ստեղծելու,
 • ուսուցման գործընթացն արդյունավետ իրականացնելու կարողությանը, այդ թվում`
  - անհատականացված ուսուցում իրականացնելու,
  - սովորողի տարիքային, հոգեբանական և կազմաբնախոսական առանձնահատկությունները, անհատական և խմբային գործունեության շարժառիթներն ու վարքագիծը հաշվի առնելու,
  - կրթության բովանդակության յուրացումն ապահովող ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ և հնարներ ներդնելու,
  - ուսուցման համար բարենպաստ սոցիալ-հոգեբանական միջավայր ստեղծելու.
 • գնահատման կարողությանը` դիտարկելով գնահատումը` որպես սովորողի խրախուսման և նրա շարունակական զարգացումն ապահովող միջոց,
 • անդրադարձ (ռեֆլեքսիա) կատարելու կարողությանը` որպես ուսուցման և դաստիարակության գործընթացին մշտական անդրադարձ կատարելու, սեփական աշխատանքի արդյունքները շարունակաբար գնահատելու, սեփական պլանները վերանայելու միջոցի,
 • մասնագիտական զարգացման հմտություններին, այդ թվում`
  - ինքնուրույն և գործընկերների հետ մասնագիտական նպատակային հետազոտություններ կատարելու, ամփոփելու և եզրակացություններ ներկայացնելու,
  - սեփական մասնագիտական զարգացումը պլանավորելու և իրականացնելու:
 1. Դասավանդողի համար կրթահամալիրում, կրթահամալիրի մասնագիտական ուսուցման կենտրոնում կազմակերպվում են մասնագիտական զարգացման դասընթացներ: Դասավանդողը մասնակցում է Տնօրենի, ուսուցողական ծրագրի ղեկավարի, ուսումնական կենտրոնի սեմինարներին և քննարկումներին, անհատական պլանով սահմանված չափով հանդես է գալիս նաև որպես վերապատրաստող: 
 2. Դասավանդողի ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը որոշվում է ուսուցողական ծրագրի ուսումնական պլանով, որն արտացոլվում է Պլանում: 
 3. Ուսումնական ծրագրեր իրականացնող ուսուցիչ-դասավանդողի աշխատաժամանակի տևողությունը (1) շաբաթական 33 ժամ է: Նրա ուսումնական պարապմունքների ծավալը չի կարող պակաս լինել շաբաթական 18 դասաժամից և գերազանցել շաբաթական 22 դասաժամը (2): Երկարօրյա դաստիարակի աշխատաժամանակի տևողությունը շաբաթական 30 ժամ է, նախադպրոցական խմբերի դաստիարակի և մյուս դասավանդողների աշխատաժամանակի տևողությունը` շաբաթական 36 ժամ: Աշխատանքային (ուսումնական) անհրաժեշտության դեպքում Տնօրենը ընդունում է դասավանդողի ուսումնական պարապմունքների ծավալի փոփոխության մասին անհատական իրավական ակտ:
 4. Դասավանդողի ուսումնական գործունեության (ուսումնական պարապմունքներ) մեջ ներառվում են` 
 • պարտադիր հանրակրթական առարկայի դասավանդում,
 • սովորողի ընտրությամբ գործունեության կազմակերպում և ղեկավարում,
 • սովորողի ընտրությամբ առարկաների և դասընթացի դասավանդում,
 • մասնագիտական կամ նախամասնագիտական դասընթացի դասավանդում,
 • ուսուցողական ծրագրում կամ ուսումնական կենտրոնում կազմակերպվող լրացուցիչ կրթության դասընթացի դասավանդում,
 • ուսուցողական ծրագրում կազմակերպվող անհատական կամ խմբային շտկողական աշխատանքներ,
 • ուսումնական ճամփորդությունների կազմակերպում,
 • ուսումնական հասարակական նախագծի ղեկավարում,
 • սովորողի հետազոտական աշխատանքի ղեկավարում,
 • մանկավարժական մասնագիտական դասարանների և մանկավարժական ուսումնարանի ուսանողների մասնագիտական փորձառության ղեկավարում,
 • կրթահամալիրի սովորողների ընդունելություն, խորացված ուսուցման դասարանի ձևավորման աշխատանք:
 1. Պլանից դուրս դասավանդողը սահմանված կարգով կրթահամալիրում իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում կարող է կատարել այլ գիտական-ստեղծագործական, նախագծային, հետազոտական, թարգմանական, խմբագրական, վարչական, ուսումնաօժանդակ աշխատանք:
 
1) Առողջապահական, հոգաբարձության (խնամակալության), մանկական դաստիարակչական, էներգամատակարարման, գազամատակարարման, ջերմամատակարարման, կապի եվ աշխատանքի այլ առանձնահատուկ բնույթ ունեցող բնագավառների աշխատողների աշխատանքի և հանգստի ռեժիմի առանձնահատկությունները սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության 2007թ. փետրվարի 1-ի N 201-Ն որոշում
2) Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք, հոդված 25