• Հայերեն
  • English
  • Français
  • Georgian
  • Русский
  • Español
  • Deutsch
  • فارسی
  • Türkçe
  • Italiano

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսուցման պետական ամփոփիչ ստուգում կազմակերպելու կարգ

Կրթահամալիրում պետական ամփոփիչ ստուգման ձևը դիպլոմային նախագիծն է։

Դիպլոմային նախագծի թեմաներն առաջարկում են կրթահամալիրի դպրոցներում իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրերի ղեկավարները, դասավանդողները, ծրագրի ղեկավարների առաջարկով՝ համապատասխան ոլորտի գործատուներ։ Առաջարկը ներկայացվում է էլեկտրոնային եղանակով:

Կրթահամալիրի մասնաժողովը մինչև փետրվարի 21-ը Քոլեջի ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատում է դիպլոմային նախագծի թեմաները։

Քոլեջի ղեկավարը մինչև փետրվարի 27-ը սովորողների ընտրությամբ հաստատում է դիպլոմային նախագծի հեղինակներին։ Սովորողները դիպլոմային նախագիծը կարող են կատարել անհատաբար կամ 2-3 հոգիանոց խմբով։ Նախագծերը մշակվում և իրականացվում են կրթահամալիրի դպրոցներում, քոլեջում, գործընկեր հաստատությունում (կամ՝ նախադպրոցական դաստիարակներինը՝ նաև այլ նախադպրոցական հաստատությունում)։ 

Կրթահամալիրի տնօրենը մինչև փետրվարի 28-ը արհեստագործական և միջին մասնագիտական ուսուցման ղեկավարների ներկայացմամբ հաստատում է դիպլոմային նախագծի ղեկավարներին, գրախոսներին և մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսներին նրանց աշխատաժամանակի կառուցվածքի և շաբաթական անհատական պլանի, աշխատանքային պայմանագրի փոփոխությունները։

Պետական որակավորող հանձնաժողովները կրթահամալիրի տնօրենի հրամանով ձևավորվում են մինչև մայիսի 1-ը՝ պետական որակավորող հանձնաժողովների աշխատանքները սկսելուց առնվազն երկու շաբաթ առաջ և գործում են տվյալ օրացուցային տարվա ընթացքում։

Պետական որակավորող հանձնաժողովների աշխատանքները կազմակերպվում են մասնագիտական ուսումնական հաստատության տվյալ մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում:

Պետական ամփոփիչ ստուգման թույլատրվում են այն ուսանողները, ովքեր կատարել են տվյալ մասնագիտության ուսումնական պլանով և առարկայական ծրագրերով նախատեսված բոլոր պահանջները:

Դիպլոմային նախագծերի պաշտպանությունը կամ պետական քննությունների հանձնումը կատարվում է պետական որակավորող հանձնաժողովի բաց նիստում` հանձնաժողովի կազմի 2/3-ից ոչ պակաս անդամների ներկայության դեպքում: Դիպլոմային նախագծերի նախապաշտպանություն կարող է տեղի ունենալ այն հաստատություններում, որոնց համար պաշտպանվող նախագծի թեման տեսական և գործնական հետաքրքրություն ունի:

Պետական որակավորող հանձնաժողովի աշխատանքների ավարտից հետո հանձնաժողովի նախագահը մեկ շաբաթվա ընթացքում հաշվետվություն է ներկայացնում կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմին և պատճենը նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կամ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության տնօրենին:

Հաշվետվության մեջ պետք է նշվի` պետական որակավորող հանձնաժողովների քանակական և որակական կազմը, պետական ամփոփիչ ստուգման անկացման ձևերը (պետական քննություն, դիպլոմային նախագիծ, տվյալ մասնագիտությամբ մասնագետների պատրաստվածության մակարդակը մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում, դիպլոմային նախագծերի կատարման որակը, պետական ամփոփիչ ստուգման յուրաքանչյուր տեսակի արդյունքների վերլուծությունը:

Հիմք՝