• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

Գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնական հրահանգ

 1. ՀՀ ԿԳ նախարարության «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում (այսուհետ` կրթահամալիր) մասնաճյուղի (կառուցվածքային ստորաբաժանման) գրասենյակի ղեկավարին (այսուհետ` գրասենյակի ղեկավար) աշխատանքի է նշանակում կրթահամալիրի տնօրենը (այսուհետ` տնօրեն)` խորհրդակցելով մասնաճյուղի ղեկավարի հետ:
 2. Գրասենյակի ղեկավարը պիտի ունենա բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն, ազատ տիրապետի գրական հայերենին, համակարգչային MS Office ծրագրին, ինտերնետին, գործնական գրությունների կազմմանը: Օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է:
 3. Գրասենյակի ղեկավարը ապահովվում է աշխատանքային պատշաճ պայմաններով (առանձնասենյակ, համակարգիչ, տպիչ, ինտերնետ, չհրկիզվող պահարան, հեռախոս և այլն):
 4. Գրասենյակի ղեկավարը աշխատում է շաբաթական 5 օր: Աշխատանքի սկիզբը՝ ժ. 8:45, ավարտը` ժ. 17։30:
 5. Աշխատանքային ժամերի սահմաններում սահմանված կարգով նախատեսվում է ընդմիջում` 30 րոպե տևողությամբ:
 6. Գրասենյակի ղեկավարը նյութական պատասխանատվություն է կրում մասնաճյուղի գրասենյակում պահպանվող գույքի, ուսուցման միջոցների, փաստաթղթերի համար:
 7. Գրասենյակի ղեկավարի ժամանակավոր բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է մասնաճյուղի ղեկավարը կամ մասնաճյուղի ղեկավարի լիազորած անձը:
 8. Գրասենյակի ղեկավարի աշխատանքները համակարգում է տնօրենի աշխատակազմի ղեկավարը:
 9. Գրասենյակի ղեկավարը ըստ սահմանված կարգի`
 • ծանոթացնում է մասնաճյուղերի աշխատողներին կրթահամալիրի ներքին իրավական ակտերին.
 • կազմում է մասնաճյուղի աշխատողների և սովորողների (սաների) մասին տեղեկատվական բազան, օպերատիվ փոփոխություններ կատարում նրանում.
 • կազմակերպում է մասնաճյուղերին առնչվող տեղեկատվության ստացումը, տարածումը և պահպանումը.
 • լրացնում է դասավանդողների և այլ աշխատողների աշխատաժամանակի հաշվառման թերթիկը, տեղեկություններ ներկայացնում կրթահամալիրի հաշվապահություն.
 • վարում է սովորողի (սանի) անձնական գործը, հատկացնում անհրաժեշտ տեղեկանքներ.
 • կազմում է մասնաճյուղի դասացուցակը, ներկայացնում հաստատման և փոփոխություններ կատարում դասացուցակում.
 • մասնաճյուղի ղեկավարի որոշմամբ ապահովում է բացակա դասավանդողին փոխարինումը
 • վարում է սովորողների շարժմտյանը, մատենավարությունը.
 • ապահովում է, որ դասը սկսվելուց 15 րոպե առաջ բաց լինեն ուսումնական սենյակները.
 • համակարգում է ընթերցասրահի, տեսասրահի և ուսումնական այլ սրահների զբաղվածությունը.
 • պահպանում է ուսումնական այլ միջոցները և հատկացնում դրանք ուսումնական նպատակով.
 • իրականացնում է սովորողների (սաների) հաճախումների հաշվառումը.
 • անհրաժեշտության դեպքում մասնակցում է սովորողների գիտելիքների ստուգմանը, ստուգման արդյունքների մասին տեղեկացնում սովորողներին և ծնողներին.
 • մասնակցում է պետական ամփոփիչ ստուգման հանձնաժողովի աշխատանքին՝ որպես հանձնաժողովի քարտուղար
 • պատասխանում է հեռախոսազանգերին, վարում մասնաճյուղի գրագրությունը և ապահովում էլեկտրոնային հաղորդակցությունը.
 • հետևում է ուսումնառության պայմանագրով (այդ թվում` պայմանագրի լրացումներով) որոշված, փոխանցումով կատարվող լրավճարներին՝ յուրաքանչյուր ամսվա վերջում տնօրենի գրասենյակին ներկայացնելով հավաքագրման արդյունքները.
 • մասնակցում է կրթահամալիրի փոխադրամիջոցներից օգտվողների փոխադրման կազմակերպմանը: