• Հայերեն
  • English
  • Français
  • Georgian
  • Русский
  • Español
  • Deutsch
  • Türkçe
  • العربية
 

ՀՀ ԿԳՆ «ԵՐԵՎԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագիծ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության ««Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` կրթահամալիր) շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող` փորձարարական հետազոտական, նախադպրոցական, հանրակրթական, լրացուցիչ (այդ թվում` արտադպրոցական) հեղինակային կրթական ծրագրեր, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական փորձնական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների միավորում է:
2. Կրթահամալիրի հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է (այսուհետ` Հիմնադիր): Լիազորված պետական մարմինը` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն):
3. Կրթահամալիրի անվանումն է`
«Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, կրճատ անվանումը` «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, հապավումը` ՄՍԿՀ:
4. Կրթահամալիրն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, իր անվանմամբ ձևաթղթեր, խորհրդանիշ, դրոշմակնիք և անհատականացման այլ միջոցներ:
5. Կրթահամալիրն ունի էլեկտրոնային կայք` www.mskh.am (այսուհետ` mskh.am):
6. Կրթահամալիրն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ և բանկային հաշիվներ:
7. Կրթահամալիրի գտնվելու վայրն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Րաֆֆի 57:
8. Կրթահամալիրի գործունեությունը ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ (այսուհետ` Կանոնադրություն), կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոններով (այսուհետ` Կանոններ), կրթահամալիրի զարգացման ծրագրով (այսուհետ` Զարգացման ծրագիր):
9. Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման համար Կրթահամալիրը կարող է ստեղծել տնտեսական ընկերություններ կամ լինել նրանց մասնակից միայն հիմնադրի որոշմամբ:
10. Կրթահամալիրը համագործակցում է օտարերկրյա կրթական, մշակութային, գիտական և այլ կազմակերպությունների հետ:

II. ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ, ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
11. Կրթահամալիրի առարկան նախադպրոցական, ընդհանուր տարրական, հիմնական, միջնակարգ հեղինակային կրթական ծրագրերի (այդ թվում` առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող և արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած երեխաների կրթություն), նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական փորձնական, լրացուցիչ (այդ թվում` արտադպրոցական) կրթական ծրագրերի (այսուհետ` Կրթական ծրագիր) մշակումը, իրականացումը և ՀՀ ԿԳ նախարարության հետ կնքվող պետական աջակցության ամենամյա պայմանագրերով որոշված` տարածումն է:
12. Կրթահամալիրի նպատակն է ապահովել.
1) կրթության հավասար հնարավորությունները, մատչելիությունը, շարունակականությունը, հաջորդականությունը և համապատասխանությունը նախադպրոցական երեխայի, աշակերտի, ուսանողի (այսուհետ` Սովորող) զարգացման մակարդակին, առանձնահատկություններին ու պատրաստվածության աստիճանին.
2) կրթություն բոլորի համար - ներառական ուսուցում.
3) ստեղծականության, ինքնակրթության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման ունակությունների զարգացման առաջնայնությունը.
4) կրթության մեջ նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը.
5) կրթական բաց համայնքի ձևավորումը և զարգացումը.
6) կրթահամալիրի ինքնավարության, Սովորողի և աշխատողի ինքնուրույնության, նախաձեռնողականության ու անհատական պատասխանատվության առավելագույն մակարդակ.
7) հանրակրթական և այլ կրթական ծրագրերի փոխհամաձայնեցվածությունը:
13. Կրթահամալիրի խնդիրներ են`
1) կրթահամալիրի հետազոտող ուսուցիչների և այլ մասնագետների (այսուհետ` մանկավարժական աշխատող) հեղինակած Կրթական և այլ ծրագրերի, ուսումնական ձեռնարկների, մեթոդական ուղեցույցների մշակում (տպագիր և էլեկտրոնային), դրանց հրատարակում և տարածում.
2) ուսուցողական նոր միջավայրի, ուսումնական հաստատության նոր տեսակի ստեղծում.
3) մանկավարժական գիտափորձերի մշակում և իրականացում.
4) հետազոտող, անընդհատ վերապատրաստվող և վերապատրաստող, կրթական նորարարությունը տարածող մանկավարժական աշխատողի համար աշխատանքային պայմանների ապահովում.
5) Սովորողի (այդ թվում` առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող և արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած) ներդաշնակ ու բնական զարգացման համար մանկավարժական-հոգեբանական, սոցիալական անհրաժեշտ պայմանների ապահովում.
6) անհատականության ազատ զարգացման և նախաձեռնողականության, փոխադարձ հարգանքի, վստահության ու գործընկերության մանկավարժության կազմակերպում, Սովորողի անհատական կրթական պատվերի իրականացում.
7) կրթություն բոլորի համար - ներառական ուսուցում ապահովելու նպատակով նախադպրոցական, հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական և լրացուցիչ կրթության ծրագրերի, հաստատությունների միջոցների և հնարավորությունների համախմբում.
8) կրթահամալիրի պայմաններում անհատի ընդունակությունների առավելագույն դրսևորում և զարգացում, Սովորողի ընտրությամբ գործունեության միջոցով մասնագիտական կողմնորոշման ապահովում.
9) աշխատանքային շուկայում ներառվող մասնագետի պատրաստում.
10) աշխատող մասնագետի վերապատրաստում.
11) մանկավարժական առաջավոր փորձի, կրթական գործի կազմակերպման որակապես նոր ձևերի ու մեթոդների տեղայնացում, ներդրում, կրթական փոխանակումների իրականացում.
12) ուսուցողական խաղերի (այդ թվում` համակարգչային) և այլ միջոցների մշակում, հավաքում, դասակարգում, ուսումնական գույքի և պիտույքների մշակում.
13) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով կրթության սուբյեկտների միջև իրական ու լիարժեք հաղորդակցության ապահովում. ֆիզիկական և վիրտուալ միջավայրում ուսուցման հավասարակշռում.
14) կրթության որակի և արդյունավետության բարձրացում` թվային տեխնիկական միջոցների և մեդիատեխնոլոգիաների կիրառմամբ:
14. Կրթահամալիրը կարող է իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները`
1) լրացուցիչ հանրակրթական ծրագրերի իրականացում.
2) արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում.
3) համակարգչային ծրագրերի և լեզուների ուսուցման կազմակերպում.
4) մասնագիտական ուսուցման դասընթացների կազմակերպում.
5) Սովորողի ուսումնա-արտադրական գործունեության և սպասարկման ծառայությունների իրականացում.
6) Սովորողի հանրային սննդի կազմակերպում.
7) մշակութային գործունեության իրականացում:

III. ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
15. Կրթահամալիրում իրականացվող Կրթական ծրագրերը կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողների կողմից մշակվող և ներդրվող ուսումնական պլանների, առարկայական ծրագրերի և ուսուցման կազմակերպման ձևերի ամբողջություն են, որոնք ապահովում են պետական չափորոշիչներով որոշված արդյունքները:
16. Կրթական ծրագիրը մշակում են մանկավարժական աշխատողները: Կրթական ծրագրի մշակման աշխատանքները համակարգում է կրթահամալիրի տնօրենի (այսուհետ` Տնօրեն) նշանակած մանկավարժական աշխատողը:
17. Կրթական ծրագրերն իրականացվում են կրթահամալիրի մասնաճյուղերում:
18. Ուսումնական աշխատանքները կազմակերպվում են Կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի, Սովորողի անհատական ուսումնական պլանի, կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի, ուսումնական ժամանակացույցի և դասացուցակների հիման վրա:
19. Կրթական ծրագրի ուսումնական պլանը, առարկայական ծրագրերը, ուսուցման կազմակերպման ձևերը, գնահատման համակարգը մշակվում են կրթական պետական չափորոշիչների, հենքային ուսումնական պլանների, Կրթական ծրագրի հիման վրա: Մասնագետների ժողովի (այսուհետ` Մասնաժողով) ներկայացմամբ դրանք ներկայացվում են Նախարարություն` փորձաքննության և հաստատման:
20. Կրթական ծրագրով կիրառվում են առկա, հեռավար, տնային ուսուցման ձևեր:
21. Մասնագիտական Կրթական ծրագիրն ավարտվում է պետական որակավորման ստուգումներով:
22. Լրացուցիչ կրթական ծրագիրն ուղղված է սովորողի կրթական պատվերի կատարմանը: Լրացուցիչ կրթական ծրագիրը բաղկացած է դասընթացներից, որոնք, որպես ծառայություններ` իրականացվում են մասնաճյուղերում, ուսումնա-արտադրական արհեստանոցներում, լաբորատորիաներում, ակումբներում, կաբինետներում:

IV. ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
23. Իր կանոնադրական նպատակները և խնդիրները լուծելու համար կրթահամալիրն ստեղծում է կենտրոններ, ծառայություններ, ուսումնա-արտադրական արհեստանոցներ, լաբորատորիաներ, ակումբներ, կաբինետներ, կրթական փոխանակումների կենտրոն` իր կացարաններով, գրադարան, լրացուցիչ կրթության կենտրոններ, որոնց աշխատակարգերը Տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի կառավարման խորհուրդը:
24. Կրթահամալիրի կազմակերպական կառուցվածքը Տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է կառավարման խորհուրդը: Ակումբի, ուսումնա-արտադրական արհեստանոցի, լաբորատորիայի ղեկավարին Մասնաժողովում ներկայացնելուց հետո նշանակում է Տնօրենը:
25. Կրթահամալիրի մասնաճյուղերն են.
1) Կրթահամալիրի Դպրոց-պարտեզը, Նոր դպրոցը, Գեղարվեստի կրտսեր դպրոցը, Միջին դպրոցը, Հիմնական դպրոցը, Արհեստագործական ավագ դպրոցը, Գեղարվեստի ավագ դպրոցը, Ավագ դպրոցը պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ են.
2) Քոլեջ. Քոլեջը իրականացնում է նաև մեկամյա նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրեր.
3) մարզադպրոցը, գեղարվեստի դպրոցը, «Դպրոցը բնության գրկում» լրացուցիչ կրթության հաստատություններ են։
26. Մասնաճյուղերն ստեղծվում են հիմնադրի որոշմամբ, իսկ հիմնադրի կողմից ուղղակիորեն նախատեսված դեպքում՝ Նախարարության որոշմամբ:
27.  Մասնաճյուղի գործունեությունը կարգավորվում է ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, մասնաճյուղի կանոնադրությամբ: Մասնաճյուղի կանոնադրությունը, մասնաճյուղի ղեկավարին Տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է կառավարման խորհուրդը: Մասնաճյուղի ղեկավարի գործառույթները, իրավունքներն ու պարտականությունները որոշվում են Կանոնադրությամբ, մասնաճյուղի կանոնադրությամբ, ղեկավարի պաշտոնի նկարագրով, Կանոններով:
28. Մասնաճյուղն իրավաբանական անձ չէ, չունի առանձին հաշվեկշիռ և բանկային հաշիվ: Մասնաճյուղը կրթահամալիրի կողմից լիազորված է իրականացնելու կրթահամալիրի գործունեության առարկայից, նպատակներից և խնդիրներից, զարգացման ծրագրից բխող գործունեություն:
Մասնաճյուղի զարգացման ծրագիրը կրթահամալիրի զարգացման ծրագրի հավելվածն է, որը մասնաճյուղի ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատում է կառավարման խորհուրդը:
29. Միջին դպրոցը և հիմնական դպրոցը ավարտած սովորողն ստանում է հիմնական կրթության վկայական: Ավագ դպրոցը, Արհեստագործական ավագ դպրոցը, Գեղարվեստի ավագ դպրոցն ավարտած սովորողները ստանում են միջնակարգ կրթության ատեստատ:
30. Դպրոց-պարտեզը, Նոր դպրոցը, Գեղարվեստի կրտսեր դպրոցն ընդգրկում են 2-5 տարեկանների մանկապարտեզային խմբեր, կրտսեր դպրոցի նախապատրաստական ուսուցման դասարաններ, տարրական դպրոցի 1-4-րդ դասարաններ, միջին դպրոցի 5-6-րդ դասարաններ:
Տնօրենի հաստատած կարգով գործում են երկարօրյա ուսուցման խմբեր (դասարաններ):
31. Կրթահամալիրի Հիմնական դպրոցն ընդգրկում է 2-5 տարեկանների մանկապարտեզային խմբեր, 5 տարեկան երեխաների համար գործող կրտսեր դպրոցի նախապատրաստական ուսուցման դասարաններ, տարրական դպրոցի 1-4-րդ դասարաններ, միջին դպրոցի 5-9-րդ դասարաններ:
32. Սովորողի ընդունելությունը Կրթահամալիրի մասնաճյուղ իրականացվում է սովորողի ծնողի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի (այսուհետ` ծնող) և մասնաճյուղի ղեկավարի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա: Պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատում է Նախարարությունը:
33. Կրթահամալիրում լրացուցիչ կրթություն կարող են ստանալ հանրապետության այլ դպրոցների սովորողները, մեծահասակները: Լրացուցիչ կրթության տևողությունը որոշվում է ուսումնառության պայմանագրով:
34. Կրթահամալիրի մասնաճյուղերի սովորողների և աշխատողների տրանսպորտային կազմակերպված փոխադրումները կրթահամալիրի կողմից մատուցվող ծառայություն է: Ծնողական խորհուրդների որոշմամբ և աշխատակարգով տրանսպորտային փոխադրումները կարող են կազմակերպվել կրթահամալիրի, նրա մասնաճյուղերի ծնողական խորհուրդների կողմից:
35. Կրթահամալիրում իրականացվող Կրթական ծրագրերի, գիտափորձերի մշակման, փորձարկման և տարածման (տեղայնացման), մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման աշխատանքները որոշվում են Նախարարության հետ կնքվող պետական աջակցության ամենամյա պայմանագրով:
36. Կրթահամալիրում իրականացվող մանկավարժական գիտափորձերի արդյունքներն արտացոլվում են Կրթական ծրագրերում:
37. Ուսումնական-հետազոտական աշխատանքի, մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման, մանկավարժական գիտափորձերի ծրագրերը, դրանց իրականացման արդյունքները, փորձաքննության կարգը ներկայացվում են կառավարման խորհրդի հաստատմանը։ Փորձագետների անհատական կազմը կրթահամալիրի Մասնաժողովին ներկայացնելուց հետո հաստատում է տնօրենը:
38. Կրթահամալիրի Մասնաժողովի աշխատանքները ղեկավարում է տնօրենը:
39. mskh.am-ը գործում է որպես կրթահամալիրի պաշտոնական տեղեկատվական օրգան, ԶԼՄ և սոցիալական ցանց:
40. Կրթական ծրագրի մշակման աշխատանքները կազմակերպում է կրթական ծրագրերի կենտրոնը, որի ղեկավարին և աշխատակարգը տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է կառավարման խորհուրդը:
41. Կրթական ծրագրի գնահատումը կազմակերպում է կրթահամալիրի գնահատման ծառայությունը, որի աշխատակարգը և ղեկավարին Տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է կառավարման խորհուրդը:
42. Սովորողի և մանկավարժական աշխատողի` Կրթական ծրագրի գնահատման համակարգով որոշված հաշվետվությունները հրապարակվում են mskh.am-ում, մանկավարժական աշխատողի, Սովորողի անհատական էջում (կայքում, բլոգում):

V. ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
43. Կրթահամալիրի կառավարումն իրականացնում են Հիմնադիրը, Նախարարությունը, կառավարման խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ), Տնօրենը:
44. Կրթահամալիրում ձևավորվում են խորհրդակցական մարմիններ` վարչական աշխատողների խորհուրդ, մանկավարժական աշխատողների ժողով:
45. Կրթահամալիրի հանրակրթական դպրոց-մասնաճյուղերում ձևավորվում են խորհրդակցական մարմիններ` մանկավարժական խորհուրդ, սովորողների օրինական ներկայացուցիչների (այսուհետ` Ծնող) խորհուրդ, սովորողների խորհուրդ, հոգաբարձուական և այլ խորհուրդներ:
46. Կրթահամալիրի Քոլեջում ձևավորվում են խորհրդակցական մարմիններ՝ մանկավարժական խորհուրդ, սովորողների խորհուրդ։
47. Տնօրենն ունի աշխատակազմ, որի կառուցվածքը և աշխատակարգը տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է Խորհուրդը:
48. Հիմնադիրն ունի կրթահամալիրի գործունեությանը և կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարց վերջնական լուծելու իրավունք` բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:
49. Կրթահամալիրի հիմնադրի բացառիկ լիազորություններն են`
1) կրթահամալիրի հիմնադրումը.
2) կրթահամալիրի գործունեության առարկայի և նպատակների, այդ թվում` նրա կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակների սահմանումը.
3) կրթահամալիրին սեփականության իրավունքով հանձնվող և (կամ) ամրացվող` պետությանը պատկանող գույքի կազմի հաստատումը.
4) կրթահամալիրի կանոնադրության և դրանում փոփոխությունների հաստատումը.
5) կրթահամալիրի կառավարման համակարգի սահմանումը.
6) կրթահամալիրի վերակազմակերպումը և լուծարումը.
7) կրթահամալիրի լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը և լուծարման հաշվեկշռի հաստատումը.
8) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և Կանոնադրությամբ նախատեսված այլ հարցերի լուծումը:
50. Նախորդ կետի «գ», «դ», «ե» և «է» ենթակետերով նախատեսված լիազորությունները հիմնադրի կողմից վերապահված են Նախարարությանը:
51. Նախարարությունն իրականացնում է`
1) կրթահամալիրի ընդհանուր կառավարումը, ապահովում նրա բնականոն գործունեությունը եւ պատասխանատվություն է կրում դրանց չկատարման կամ անպատշաճ իրականացման համար.
2) կրթահամալիրի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է կրթահամալիրի կառավարման մարմինների ձևավորումը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
3) իրականացնում է կրթահամալիրի գործունեության վերահսկողությունը.
4) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում Տնօրենի կամ Խորհրդի` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, կարգադրությունները, ցուցումները, որոշումները.
5) լսում է կրթահամալիրի գործունեության մասին հաշվետվությունները, քննում է դրանց գործունեության վերստուգման արդյունքները.
6) վերահսկողություն է իրականացնում կրթահամալիրին ամրացված պետական սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ.
7) օրենքով, հիմնադրի որոշմամբ կամ Կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում համաձայնություն է տալիս նրա գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար.
8) իրականացնում է օրենքով, հիմնադրի որոշումներով և Կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ:
52. Կրթահամալիրի կառավարման կոլեգիալ մարմինը Խորհուրդն է, որի լիազորությունները սահմանվում են Օրենքով և Կանոնադրությամբ: Խորհուրդն ունի 15 անդամ:
Խորհրդի անդամների թեկնածուներ առաջադրում են`
1) կրթահամալիրի աշխատողների ժողովը, որը փակ քվեարկությամբ որոշում է Խորհրդի մանկավարժական աշխատողներին` Կրթական ծրագրից մեկ անդամ սկզբունքով (6անդամ).
2) մասնաճյուղերի ծնողական խորհուրդները, որոնք փակ քվեարկությամբ որոշում են Խորհրդի իրենց անդամներին (4 անդամ` կրտսեր դպրոցներից, միջին դպրոցից, հիմնական դպրոցից, ավագ դպրոցից մեկական ներկայացուցիչ).
3) Քոլեջի սովորողների ժողովը ներկայացնում է իր թեկնածուներին (2 անդամ):
4) Նախարարությունը նշանակում է իր ներկայացուցիչներին (3 անդամ):
5) Խորհրդի անդամ կարող են առաջադրվել միայն ֆիզիկական անձինք:
6) Տնօրենը չի կարող առաջադրվել (ընտրվել) Խորհրդի կազմում:
7) Առաջադրված թեկնածությունների հիման վրա նախարարը հաստատում է Խորհրդի կազմը, Խորհրդի ներկայացմամբ հաստատում փոփոխությունները:
53. Խորհրդի անդամը պարտավոր է `
1) մասնակցել Խորհրդի նիստերին, գործել բարեխղճորեն` ի նպաստ կրթահամալիրի սովորողի շահերի և կրթության արդյունավետության.
2) պատշաճորեն կատարել օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ, Խորհրդի որոշումներով (հանձնարարականներով) իրեն վերապահված պարտականությունները.
3) կատարել Խորհրդի, իրեն ներկայացրած` լիազոր մարմնի այն հանձնարարությունները, որոշումները, որոնք բխում են կրթահամալիրի կանոնադրական նպատակներից:
54. Խորհրդի անդամի լիազորությունները դադարեցվում են`
1) այդ մասին անձնական դիմում ներկայացնելու,
2) անդամին լիազորած մարմնի հիմնավորված հետկանչի,
3) խորհրդի որոշմամբ՝ հիմնավորված առաջարկության,
4) մեկ տարվա ընթացքում խորհրդի առնվազն երեք նիստի չներկայանալու,
5) դատական կարգով անգործունակ կամ անհայտ բացակայող կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչվելու,
6) կրթահամալիրի լուծարման կամ վերակազմակերպման,
7) նրա մահվան դեպքերում։
55. Խորհրդի անդամի լիազորությունների դադարեցման դեպքում խորհուրդը համալրվում է 20-օրյա ժամկետում սույն կանոնադրության 52-րդ կետի պահանջներին համապատասխան:
56. Խորհուրդը`
ա) Օրենսդրությամբ  և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված, կրթահամալիրի գործունեության բնագավառին, նպատակներին  և խնդիրներին համապատասխան՝ կրթահամալիրի գործունեության հիմնական ուղղությունների մասին առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարություն.
բ) Տնօրենի նկատմամբ իրականացնում է ընթացիկ վերահսկողություն.
գ) ընտրում է Տնօրեն, հաստատում նրա հետ կնքվող աշխատանքային պայմանագիրը, որոշում ընդունում նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին, սահմանում Տնօրենի վարձատրության կարգը  և պայմանները.
դ) ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով սահմանում է կրթահամալիրի շահույթի տնօրինման ուղղությունները.
ե) հաստատում է կրթահամալիրի գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերը` ներքին կարգապահական կանոնները, զարգացման ծրագիրը, կրթահամալիրում իրականացվող գիտափորձերը.
զ) հաստատում է իր աշխատակարգը.
է) ընտրում Խորհրդի նախագահ.
ը) սահմանված կարգով հաստատում է կրթահամալիրի տարեկան ծախսերի և եկամուտների նախահաշիվը.
թ) հաստատում է կրթահամալիրի մասնաճյուղերի կանոնադրությունները, ներքին կարգապահական  և այլ կանոնները.
ժ) քննարկում  և հաստատում է կրթահամալիրի տնօրենի հաշվետվությունները.
ժա) քննարկում է կրթահամալիրի տարեկան հաշվապահական  և այլ հաշվետվությունները.
ժբ) համաձայնություն է տալիս կրթահամալիրի գույքի օտարման  և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքման համար.
ժգ) իրականացնում է օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ:
57. Խորհրդի նախագահը ընտրվում է Խորհրդի անդամներից` փակ քվեարկությամբ, ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
58. Խորհրդի նախագահը`
1) կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները.
2) նախագահում է Խորհրդի նիստերը.
3) կազմակերպում է Խորհրդի արձանագրությունների վարումը և վավերացնում դրանք:
59. Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները Խորհրդի որոշմամբ կատարում է Խորհրդի անդամներից մեկը:
60. Խորհրդի նիստերը գումարվում են նրա նախագահի կողմից` առնվազն յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ինչպես նաև Նախարարության, տնօրենի, Խորհրդի անդամների 1/3-ի պահանջով:
Խորհրդի անդամների 1/3-ի պահանջով նիստը գումարվում է նախաձեռնողների սահմանած ժամկետում և օրակարգով:
61. Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է Խորհրդի անդամների կեսից ավելին:
62. Խորհրդի որոշումն ընդունվում է նիստին ներկա անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ:
63.  Քվեարկության ժամանակ Խորհրդի անդամն ունի միայն մեկ ձայնի իրավունք: Չի թույլատրվում ձայնի և քվեարկության իրավունքի փոխանցումն այլ անդամի: Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են, իսկ տնօրենի ընտրության նիստը կարող է նաև տեսագրվել: Խորհրդի արձանագրությունները հրապարակվում են mskh.am-ում:
64.  Տնօրենն ընտրվում է մրցութային կարգով 5 տարի ժամկետով։
1) խորհուրդը եռամսյա ժամկետում թափուր տեղի համար հայտարարում է մրցույթ և կազմակերպում ու անցկացնում է այն.
2) տնօրենի թափուր պաշտոնի դեպքում նախարարը եռօրյա ժամկետում նշանակում է տնօրենի պաշտոնակատար, որը չի կարող լինել Խորհրդի անդամ.
3) խորհուրդը տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի համար մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարությունը հրապարակում է զանգվածային լրատվության միջոցներով հանրապետական կամ տեղական ռադիո, հեռուստատեսություն, մամուլ, հնգօրյա պարբերականությամբ` առնվազն երկու անգամ.
4) մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարության տեքստում պարտադիր պետք է նշվեն մրցույթի անցկացման վայրը, օրը, ժամը, տեղը, մրցույթի պայմանները, հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը.
5) մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարությունը պետք է հրապարակվի նաև azdarar.am կայքում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N174-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով, ինչպես նաև նախարարության կայքէջում.
6) մրցույթին մասնակցելու մասին հայտերը խորհուրդը ընդունում է հայտարարության երկրորդ հրապարակման օրվանից` 30 օրվա ընթացքում.
7) մրցույթը նշանակվում է փաստաթղթերի ընդունման ավարտից հետո ոչ շուտ, քան երրորդ, և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը.
8) տնօրենի ընտրությունը կատարվում է փակ քվեարկությամբ.
9) ընտրված է համարվում առնվազն 8 ձայն ստացած տնօրենի թափուր պաշտոնի հավակնորդը.
10) մրցույթը համարվում է օրինական, եթե մրցույթին մասնակցում է պաշտոնապես հրավիրված Նախարարության, ներկայացուցիչը. (մի կետը դարձել է երեք)
11) Տնօրենի պաշտոնի հավակնորդ կարող է լինել ՀՀ քաղաքացին, ով ունի բարձրագույն կրթություն, գիտական կամ մանկավարժական աշխատանքի առնվազն 5 տարվա փորձ, կառավարման ոլորտում աշխատանքի առնվազն 3 տարվա փորձ, կրթության կազմակերպման  և մանկավարժական խնդիրների մասին հրապարակումներ մրցույթին նախորդող 3 տարվա ընթացքում, գիտե կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրերը, կրթահամալիրի զարգացման ծրագիրը և ներկայացնում է կրթահամալիրի զարգացման հերթական ծրագրի հիմնադրույթները.
12) խորհրդի նախագահը տնօրենի ընտրության մասին եռօրյա ժամկետում գրավոր
տեղեկացնում է Նախարարություն` ներկայացնելով նիստի արձանագրությունը, ընտրված տնօրենի անձնական գործը, փաստաթղթերը, կրթահամալիրի զարգացման ծրագրի հիմնադրույթները և Նախարարության ներկայացուցչի գրավոր եզրակացությունը` մրցույթի կազմակերպման և անցկացման մասին:
65.  Տնօրենը Խորհրդի նիստերին մասնակցում է խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:
66. Տնօրենն իրականացնում է կրթահամալիրի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը և պատասխանատվություն կրում օրենքների, հիմնադրի և Նախարարության հրամանների, որոշումների, այլ իրավական ակտերի, Կանոնադրության, Կանոնների, Զարգացման ծրագրի կատարման համար:
67.  Տնօրենը`
1) ղեկավարում է կրթահամալիրի Մասնաժողովի աշխատանքները, պատասխանատու է կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողների կողմից մշակվող և փորձարկվող Կրթական ծրագրերի, մանկավարժական գիտափորձերի համար.
2) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կրթահամալիրի անունից, ներկայացնում նրա շահերը և կնքում գործարքներ.
3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և Նախարարության որոշումներով և Կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է կրթահամալիրի գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները.
4) բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ.
5) տալիս է կրթահամալիրի անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
6) Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում կրթահամալիրի կազմակերպական կառուցվածքը, Կանոնները, մասնաճյուղերի կանոնադրությունները, ղեկավարներին, տնօրենի աշխատակազմի կառուցվածքը և աշխատակարգը, Մասնաժողովի անհատական կազմը և աշխատակարգը, գնահատման ծառայության, կրթական ծրագրերի կենտրոնի աշխատակարգերը և ղեկավարներին, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հիմնադրված ընկերության գործադիր մարմինը.
7) Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում կրթահամալիրի զարգացման ծրագրի և փոփոխությունների առաջարկությունները, հաստիքային և տարիֆիկացիոն ցուցակները ու ծախսերի նախահաշիվը, ֆինանսատնտեսական և ուսումնա-հետազոտական գործունեության մասին հաշվետվությունները.
8) հաստատում է կրթահամալիրի կենտրոնների և ծառայությունների. ուսումնարտադրական արհեստանոցների, լաբորատորիաների, կաբինետների, ակումբների աշխատակարգերը, Կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններով որոշված կարգերը և դրանցում կատարվող փոփոխությունները.
9) Մասնաժողովի ներկայացմամբ հաստատում է Կրթական ծրագրերի փորձագետներին և փորձագետների աշխատակարգը.
10) Մասնաժողովի ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի տարեկան ուսումնական օրացույցը, կրթական ծրագրերի համակարգողների, մասնաճյուղերի ղեկավարների և մանկավարժական աշխատողների հաշվետվությունները.
11) մասնակցում է կառավարման խորհրդի նիստերին` խորհրդակցական ձայնի իրավունքով.
12) աշխատանքի նշանակում և աշխատանքից ազատում է կրթահամալիրի ոչ մանկավարժ աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր.
13) մրցութային կարգով իրականացնում է մանկավարժական աշխատողների ընտրություն, անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծում նրանց մասնագիտական մակարդակի բարձրացման համար.
14) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության, կանոնադրության, պաշտոնի նկարագրի և աշխատանքային պայմանագրի համաձայն սահմանում է աշխատողների աշխատանքային պարտականությունները և կրթահամալիրի աշխատանքային ռեժիմը, նշանակում է Կրթական ծրագրերի մշակման աշխատանքների համակարգողներին.
15) օրենքով և Կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս պարտադիր կատարման համար ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը. արձակված հրամանները, հրահանգները և ցուցումները հրապարակվում են mskh.am-ում.
16) ապահովում է կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների, աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության տեխնիկայի պահպանումը.
17) վերահսկողություն է իրականացնում մասնաճյուղերում դասավանդման բովանդակության, սովորողների գիտելիքների յուրացման որակի, նրանց վարքի, արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպման, կրթահամալիրի աշխատողների կողմից իրենց աշխատանքային պարտականությունների կատարման նկատմամբ.
18) ապահովում է բյուջետային հատկացումների, հիմնադրի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից օրենքով
սահմանված կարգով ստացված միջոցների արդյունավետ օգտագործումը, ուսումնանյութական բազայի հաշվառումը, պահպանումը, համալրումը, սանիտարահիգիենիկ վիճակի, աշխատանքի անվտանգությանը և սահմանված
կարգով պարտադիր գործածության երաշխավորված փաստաթղթերի վարումը և պահպանումը.
19) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է պայմաններ (տարածք, մասնագիտական, կազմակերպական, ինչպես նաև օրենքով չարգելվող այլ օժանդակություն) հանրակրթական դպրոցում մանկական, երիտասարդական և այլ մանկապատանեկան հասարակական կազմակերպությունների գործունեության համար.
20) օրենքով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն օրենքների, հիմնադրի, նախարարության և Խորհրդի որոշումների, այլ իրավական ակտերի և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար.
21) աջակցում է կրթահամալիրի մասնաճյուղերի մանկավարժական, ծնողական, սովորողների և այլ խորհուրդների աշխատանքներին.
22) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող և կրթահամալիրի կառավարման մյուս մարմիններին չվերապահված այլ լիազորություններ.
23) կազմակերպում և ապահովում է Խորհրդի որոշումների կատարումը.
24) ներկայացնում է կրթահամալիրը պետական մարմիններում, Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա ուսումնական հաստատություններում, ձեռնարկություններում, հիմնարկներում, կազմակերպություններում.
25) Տնօրենը չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի մանկավարժական, գիտական և ստեղծագործական աշխատանքներից.
68. Տնօրենի բացակայության դեպքում, նրան նշանակած մարմնի գրավոր որոշման (կարգադրություն, հրաման) համաձայն, նրա լիազորություններն իրականացնում է տնօրենի տեղակալը, անհնարինության դեպքում՝ այլ անձ, ով կրթահամալիրի խորհրդի անդամ չէ:
69. Կրթահամալիրի մյուս աշխատողների, խորհրդակցական մարմինների իրավունքները և պարտականությունները սահմանվում են կրթության բնագավառը կարգավորող օրենսդրությամբ, Կանոններով, աշխատողի պաշտոնի նկարագրով, աշխատողի հետ կնքված պայմանագրով:
70. Տնօրենի լիազորությունները դադարում են ՀՀ «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության» մասին օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով:

VI. ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆՐԱՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
71. Կրթահամալիրի սեփականությունը ձևավորվում է կրթահամալիրի հիմնադրման ժամանակ և հետագայում հիմնադրի կողմից սեփականության իրավունքով նրան հանձնվող, ինչպես նաև կրթահամալիրի գործունեության ընթացքում արտադրված և ձեռք բերված գույքից:
72. Կրթահամալիրն իրավունք ունի օրենսդրությանը, հիմնադրի որոշումներին և (կամ) Կանոնադրությանը համապատասխան` իր հայեցողությամբ տիրապետելու, տնօրինելու և օգտագործելու սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքը:
73. Հիմնադիրը սեփականության իրավունքով կրթահամալիրին պատկանող գույքի նկատմամբ չունի իրավունքներ` բացառությամբ հաստատության լուծարումից հետո մնացած գույքի:
74. Կրթահամալիրի սեփականության պահպանման հոգսը կրում է կրթահամալիրը:
75. Կրթահամալիրի սեփականության վրա բռնագանձում կարող է տարածվել միայն դատական կարգով:
76. Հիմնադիրն իրավունք ունի հետ վերցնելու իր կողմից կրթահամալիրին ամրացված գույքը:
77. Կրթահամալիրն իրավունք չունի ամրացված գույքը կամ դրա նկատմամբ իր իրավունքներն օտարելու, գրավ դնելու, անհատույց օգտագործման հանձնելու:
78. Կրթահամալիրն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը պետության անունից մինչև մեկ տարի ժամկետով հանձնելու վարձակալության` վարձակալության մասին տեղեկությունը հրապարակելով mskh.am-ում: Ամրացված գույքի օգտագործման արդյունքում կրթահամալիրի ստացած եկամուտները կրթահամալիրի սեփականությունն են և ուղղվում են Կանոնադրությամբ որոշված նպատակների և խնդիրների իրականացմանը:
Կրթահամալիրին ամրացված գույքի օգտագործման ընթացքում առաջացած անբաժանելի բարելավումները հիմնադրի սեփականությունն են:
79. Կրթահամալիրի կողմից գույքի ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ձեռք բերումը կամ օտարումը կատարվում է «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:
80. Կրթահամալիրի դրամական միջոցները գոյանում են պետական հատկացումներից և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված լրացուցիչ աղբյուրներից:
81. Կրթահամալիրը ֆինանսավորում է հիմնադիրը: Հիմնադիրը Կրթահամալիրին տրամադրում է պետական հատկացումները` սահմանված կարգով և չափաքանակով մասնաճյուղերին, մասնաճյուղերի սովորողներին հատկացվող ֆինանսական միջոցներ, Կրթական ծրագրերի, գիտափորձերի մշակման, փորձարկման և տարածման (տեղայնացման), մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման աշխատանքների համար պետական աջակցության ամենամյա պայմանագրով որոշված ֆինանսական միջոցներ, կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման, ուսումնական գրականությամբ (տպագիր և էլեկտրոնային) սովորողների և մանկավարժական աշխատողների ապահովման պետական (անվճար) միջոցներ:
82. Կրթության հատուկ պայմանների կարիք ունեցող և արտակարգ ունակություններ դրսևորած սովորողների համար պետական ֆինանսավորումն իրականացվում է բարձրացված չափաքանակով:
83. Կրթահամալիրը դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամի իր միջոցները ինքնուրույն տնօրինում է կրթահամալիրում մշակվող Կրթական ծրագրերի իրականացման ամենամյա ծրագրով` ծախսերի հաշվետվությունը հրապարակելով mskh.am-ում:
84. Կրթահամալիրի ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրներն են`
1) վճարովի լրացուցիչ կրթական և այլ ծառայությունների մատուցումից ստացված միջոցները.
2) բարեգործական, նպատակային ներդրումները, Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա կազմակերպությունների ու քաղաքացիների նվիրատվությունները.
3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված և կրթահամալիրի կանոնադրական խնդիրներին չհակասող գործունեությունից ստացված միջոցները:

VII. ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԸ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՍՈՎՈՐՈՂԸ ԵՎ ՆՐԱ ԾՆՈՂԸ
85. Կրթահամալիրի մանկավարժական և մյուս աշխատողների իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, Կանոններով, աշխատողի պաշտոնի նկարագրով, աշխատանքային պայմանագրով:
86. Կրթահամալիրի մասնաճյուղի սովորողի և Ծնողի իրավունքները և պարտականությունները սահմանվում են օրենքով, Կանոններով և սովորողի ծնողի և կրթահամալիրի մասնաճյուղի միջև կնքված պայմանագրով:
87. Մասնաճյուղի սովորողի ընդունելությունը, տեղափոխումը և ազատումը կատարվում են հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքին համապատասխան, սովորողի ծնողի և կրթահամալիրի մասնաճյուղի միջև կնքված պայմանագրով:
88. Մասնաճյուղի սովորողի ազատումը կամ այլ ուսումնական հաստատություն տեղափոխումը կատարվում է ծնողի և տվյալ ուսումնական հաստատության միջև կնքված պայմանագրային դրույթները սովորողի կամ ծնողի կողմից չպահպանվելու դեպքում:
89. Եթե մասնաճյուղի սովորողը կամ նրա ծնողը չի պահպանել պայմանագրային դրույթները, կամ սովորողը չի ապահովել կրթության բովանդակությանն ու ծավալի յուրացմանը ներկայացվող նվազագույն պահանջները, ապա տվյալ ուսումնական հաստատությունը կարող է միակողմանի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին տասն օր առաջ տեղյակ պահելով ծնողին:

VIII. ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ

90. Կրթահամալիրի կանոնադրությունում փոփոխությունները կատարում է Լիազոր մարմինը:

IX. ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

91. Կրթահամալիրը վերակազմակերպվում և լուծարվում է օրենքով սահմանված կարգով:

Մասնաճյուղերի կանոնադրություններ